PH̉NG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN CÁI RĂNG

            TRƯỜNG MẪU GIÁO BA LÁNG

ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM

(2017)